Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Video không hợp lệ

Video khác