Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác