Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trên 15.600 điểm cầu cả nước, với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 175 điểm cầu gồm: các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với trên 25.000 đại biểu tham dự.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.


Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Quy định 114 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Từ đó làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả Quy định 144 và Chỉ thị 35 trong thời gian tới.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: PC.


Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh: Minh Thủy.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Na Hang. Ảnh: Minh Hoa.


Các đại biểu dự Hội nghị tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Thu Hương.


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thu Hương.


Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Lâm Bình. Anh: Minh Hoa.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Lý Thịnh.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Quốc Việt.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Sơn Nam (Sơn Dương). Ảnh: Lý Thu.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Hùng Đức (Hàm Yên). Ảnh: Vân Anh.

Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục