Nghị quyết đi vào lòng dân

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các ...

“Bàn đạp” trong công tác giảm nghèo

Sau 3 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 12,43% (từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn ...