1Khẩn trương giải quyết chế độ bảo hiểm một lần đối với ông Đào Xuân Lư, cán bộ nghỉ hưu (ông đã làm hồ sơ từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng).
2Nghiên cứu, xém xét trả lời bằng văn bản cho ông Đào Ngọc Thùy về việc ông được phân công làm chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Trung Trực từ tháng 3/2000, đến tháng 9/2019 được nhận quyết định nghỉ việc theo quy định. Nhưng sau khi nghỉ việc cơ quan bảo hiểm chốt bảo hiểm xã hội chỉ được chi trả từ tháng 9/2012 và việc ông tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 năm, được nhà nước cho hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ, nay muốn trả lại để được cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được không? Thủ tục như thế nào?
3Có hướng dẫn cụ thể về mức chi và mức tham gia BHXH quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 Hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã.
4Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân xã theo Thông tư số 63/2017/TT- BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính mức tối thiểu là 5 triệu đồng/năm (hiện nay tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/năm là quá thấp).
5Kiểm tra, xem xét việc chi trả phụ cấp và việc ra quyết định chấm dứt công tác đối với ông Trần Văn Khối, Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh xã Nhữ Hán, ông nghỉ từ tháng 11/2019 nhưng UBND huyện ra quyết định và thôi chi trả từ 01/9/2019 đến nay lại thu hồi lại quyết định.
6Xem xét mức phụ cấp đối với Trưởng thôn các thôn sau sáp nhập cho phù hợp đối với thôn đông dân cư và thôn ít dân cư.
7Xem xét công nhận biên chế chức danh Văn phòng Đảng ủy xã, hoặc tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã.
8Hướng dẫn cụ thể việc chi trả cho hoạt động của thôn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
9Rà soát và thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn xã theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
10Khẩn trương xem xét giải quyết chế độ người có công đối với ông Vũ Văn Nghiên, thôn Yên Trung.
11Nghiên cứu chuyển chương trình hỗ trợ các hộ nghèo mua trâu, bò sinh sản sang hỗ trợ chỉnh trang nhà ở (chương trình hỗ trợ các hộ nghèo mua trâu, bò sinh sản nhiều bất cập, triển khai khó khăn).
12Xem xét giữ lại chức danh Phó trưởng thôn để giúp trưởng thôn hoạt động hiệu quả hơn, do sau khi sáp nhập địa bàn rộng, số hộ đông một mình trưởng thôn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
13Tỉnh nghiên cứu tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố.
14Trong thi tuyển công chức vẫn còn tiêu cực, tại thôn Lâm Sơn có 03 giáo viên hợp đồng đăng ký thi tuyển công chức phải nộp 200-300 triệu/người nhưng thi không đỗ, được trả lại nhưng không đủ số tiền đã nộp.
15Chỉ đạo cơ quan có liên quan khẩn trương cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn, một số hộ dân đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng sai tên, ngày, tháng, năm sinh... đến nay chưa được cấp lại.