UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Ngày 21-5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các thành viên UBND tỉnh; HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.  Ảnh: Việt Hòa

2 nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu là dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 30 – KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và dự thảo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 65 – KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 – 2020 do Sở Công thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

Theo dự thảo của Sở Công thương, giai đoạn này, tỉnh đã tập trung hoàn thành các quy hoạch chung về phát triển công nghiệp, sử dụng đất, giao thông, vùng nguyên liệu… làm cơ sở cho phát triển công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 12,1%/năm. Qua 5 năm, tỉnh đã tập trung các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa – thể thao và du lịch…

Cho ý kiến vào 2 nội dung này, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, như chưa thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, tiến độ thực hiện một số dự án chậm... ; hệ thống nước thải đô thị chưa được đầu tư xây dựng, hệ thống thoát nước hiện tại là hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải, hệ thống chợ nông thôn, hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế) chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, các đại biểu cũng đã chỉ rõ giai đoạn này chất lượng giáo dục, đào tạo chưa có tiến bộ đáng kể, năng lực làm việc thực tế, trách nhiệm và hiệu quả công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế... 

Đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến vào các dự thảo: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55 – NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Sau khi nghe thảo luận từ các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị, các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát lại toàn bộ văn bản trên cơ sở đảm bảo những nội dung công việc theo đúng thẩm quyền của tỉnh, việc tổ chức thực hiện phải giao về một cơ quan chủ trì, đôn đốc, theo dõi đánh giá… Đồng chí nhấn mạnh, đối với các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, Sở Công thương phải đánh giá kết quả trên cơ sở Kết luận của Ban Thường vụ, phải chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đặc biệt phải nêu được giải pháp để thu hút, phát triển công nghiệp. Tuyên Quang không phải là tỉnh có nhiều lợi thế về công nghiệp, nhưng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu, kiên quyết từ chối những dự án công nghiệp tác động, ảnh hưởng đến môi trường, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Trong phát triển, xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới, phù hợp với quy hoạch, định hướng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Kỳ họp nghe dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 348-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; dự thảo Kế hoạch quản lý, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày. Đồng thời, nghe, cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội năm 2020 và Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh.

Đối với đề án quản lý rác thải, rác thải nhựa, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho rằng, để thay đổi được, trước hết là phải nâng cao nhận thức cộng đồng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Quan trọng nhất, là phải xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia vào hoạt động này, nhằm nâng cao năng lực xử lý rác thải, rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Các dự thảo còn lại, đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu, rà soát lại nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục