106Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
107Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
108Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
109Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
110Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
111Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
112Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
113Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/03/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
114Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
115Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
116Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
117Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
118Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019
119Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
120Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang