106Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
107Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
108Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
109Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
110Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
111Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
112Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
113Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
114Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
115Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
116Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
117Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
118Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
119Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
120Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh