Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 

BÀ NGUYỄN THỊ KIM OANH

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ÔNG PHẠM VĂN LOAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

ÔNG NGÔ MẠNH HÙNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG