Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh, của Ban đã đề ra, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát theo quy định của luật và thực hiện các công việc khác của Ban; hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm. Cụ thể trong về hoạt động thẩm tra, Ban đã thực hiện thẩm tra đề nghị của UBND tỉnh về việc cho ý kiến ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo 6 tháng cuối năm 2020; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.


Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (ngày 19/6/2020)

Đối với hoạt động giám sát, trong 6 tháng đầu năm Ban tổ chức 03 cuộc giám sát, gồm: 01 cuộc giám sát thường xuyên về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; giám sát việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh; giám sát chuyên đề việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo Ban chuyên trách tham gia 02 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh gồm: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016 đến năm 2019; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII; khảo sát việc thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cùng với đó lãnh đạo Ban tham gia khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Qua thẩm tra, giám sát, khảo sát Ban đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội như: Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp chưa đạt kế hoạch, giảm so với cùng kỳ năm 2019; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại một số địa phương chưa đảm bảo; việc thiếu nhân lực có chuyên môn, thiếu trang thiết bị dẫn đến công tác khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế công lập chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân; việc xét tuyển người hợp đồng làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn vào viên chức theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn chậm; tình trạng tảo hôn, sinh con trong độ tuổi vị thành niên có chiều hướng tăng; cơ sở hạ tầng phục vụ việc tổ chức hội nghị trực tuyến của cấp xã thiếu, chưa đồng bộ, chưa đảm bảo để thực hiện hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã; tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến chậm; tình trạng nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Đối với giám sát chuyên đề về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, qua giám sát Ban đã phối hợp với Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chỉ ra nhiều hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương, sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS chưa thường xuyên. Việc phổ biến, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa tiêu biểu của các DTTS; công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân tham gia giữ gìn văn hóa dân tộc; việc tăng cường năng lực, phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát triển văn hóa chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn, phát triển văn hóa DTTS còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng của các địa phương trong tỉnh. Kết quả bảo tồn, phát triển văn hóa của các DTTS còn hạn chế, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của người DTTS bị mai một hoặc có nguy cơ mai một dần... Trên cơ sở đó, Ban đã kiến nghị, phối hợp kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội cũng như bảo tồn, phát triển văn hóa DTTS trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và tất cả các Uỷ viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban; tập trung nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, khảo sát, tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh; tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục