Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt của đời sống xã hội. Song song với nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với tinh thần chủ động tích cực, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra. Ngay từ đầu năm, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình hoạt động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác, chương trình giám sát đề ra, triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và nhiệm vụ khác theo quy định.


Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (ngày 19/6/2020)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (02 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp bất thường - họp trực tuyến), ban hành 18 nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 17 báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp; giữa các kỳ họp thẩm tra, đề xuất để Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 17 văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; thực hiện 05 cuộc giám sát, khảo sát về thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019; giải quyết các kiến nghị của cử tri; khảo sát tình hình hoạt động của các Hợp tác xã; khảo sát phục vụ phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2020 về kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đôn đốc giải quyết kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh tại các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh.

Hoạt động thẩm tra đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật theo đúng phương châm: “Thẩm tra tốt, thảo luận sâu, chất vấn đúng”. Tại các buổi thẩm tra các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã đưa ra những ý kiến có tính phản biện cao thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết, nhiều kiến nghị đã được các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình tại kỳ họp HĐND khóa XVIII. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện đúng kế hoạch; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban với thành viên của Ban, Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan. Nội dung giám sát, khảo sát được lựa chọn kỹ lưỡng, có cơ sở, hạn chế việc trùng lắp về thời gian và địa điểm giám sát. Qua giám sát, khảo sát đã đánh giá được những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát.

Để đạt được kết quả đó, lãnh đạo Ban và các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, giành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xem xét, đưa ra các vấn đề và cùng giải quyết. Thông qua các hoạt động của Ban với phương thức được đổi mới; tính chủ động, sáng tạo được nâng cao; bám sát chức năng, nhiệm vụ theo luật định đã kiến nghị nhiều nội dung để tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trong thời gian tới Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm theo hướng thiết thực và hiệu quả: Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho kỳ họp, công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để quyết định những vấn đề quan trọng và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề cao trách nhiệm của từng thành viên trong Ban nhất là người đứng đầu và vai trò của đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách./.

Ngọc Khuê - Minh Trang

Tin cùng chuyên mục