Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

BÀ TRẦN THỊ HÀ

PHÓ TRƯỞNG BAN

ÔNG MA VIỆT DŨNG

TRƯỞNG BAN

ÔNG BÙI MINH HOÀN

ỦY VIÊN

BÀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

ỦY VIÊN

ÔNG PHẠM KIM ĐĨNH

ỦY VIÊN

BÀ ĐÀM THỊ VÂN ANH

ỦY VIÊN