Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kịp thời giải quyết và trả lời đơn khiếu nại của một số hộ dân thôn Hòa Mục 1, 2 về hỗ trợ đền bù sạt lở các diện tích đất khu vực soi ven sông Lô thuộc địa phận 02 thôn trên.

TRẢ LỜI:

Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có Thông báo số 254/TB-UBND về kết quả giải quyết việc sạt lở đất tại xã Thái Long cho 55/63 hộ. Hiện nay, có 32 hộ đã nhận tiền hỗ trợ đất sạt lở, còn 22 hộ gia đình chưa nhận tiền hỗ trợ do chưa nhất trí về diện tích đất sạt lở và về đối tượng nhận hỗ trợ. Công ty TNHH Bình Thuận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thái Long tuyên truyền, vận động 22 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền hỗ trợ, tuy nhiên các hộ chưa nhất trí và tiếp tục đề nghị.

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có Văn bản số 826/UBND-TNMT ngày 12/4/2018 giao Ủy ban nhân dân xã Thái Long căn cứ vào kết quả kiểm tra, giải quyết việc sạt lở đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị sạt lở, thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân được biết và thực hiện (Đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền hỗ trợ, tiếp tục vận động để nhận tiền hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với công ty khai thác cát, sỏi trên địa bàn thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ có đất bị sạt lở đảm bảo đúng quy định,...); giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Thái Long trong việc tuyên truyền, vận động, thông báo, trả lời các nội dung đề nghị của nhân dân xã Thái Long về sạt lở đất đảm bảo theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát sạt lở đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị sạt lở tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản; đồng thời giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của nhân dân xã Thái Long về sạt lở đất đảm bảo theo đúng quy định.