Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Xem xét công nhận biên chế chức danh Văn phòng Đảng ủy xã, hoặc tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, chức danh Văn phòng Đảng ủy là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức phụ cấp hằng tháng của chức danh được quy định theo đơn vị hành chính cấp xã, mức phụ cấp này phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh và phù hợp điều kiện thực tế, tương quan với các chức danh không chuyên trách khác. Hiện nay, không có quy định biên chế đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã do vậy không có căn cứ để giải quyết đề nghị của cử tri.