Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố thẩm định rất chậm, thời gian kéo dài khoảng 5 đến 6 tháng, gây khó khăn và bức xúc trong nhân dân.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang. Kết quả kiểm tra trên địa bàn phường An Tường từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm báo cáo, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang đã tiếp nhận 58 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Toàn bộ hồ sơ đã được thẩm định và chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuyên Quang thẩm định để trình Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký giấy chứng nhận theo quy định và không có trường hợp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận kéo dài 5 đến 6 tháng như ý kiến phản ánh của cử tri (theo quy định tại khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và việc cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 21 ngày, không bao gồm thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đảm bảo đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.