Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (đất của nông trường Sông Lô) không phải nộp tiền sử dụng đất đã được quy định tại Văn bản số 592/HD-STNMT ngày 06/8/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

TRẢ LỜI:

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc của các nông, lâm trường (nay là các công ty lâm, nông nghiệp) trả lại địa phương quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 592/HD-STNMT ngày 06/8/2012 hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2003. Hiện nay, việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương (trong đó có hướng dẫn cụ thể các trường hợp nộp tiền và không phải nộp tiền sử dụng đất) được thực hiện theo Văn bản số 820/TNMT-CCĐĐ ngày 02/7/2018 và Văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.