Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ngành chức năng kiểm tra việc xả nước thải của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn thôn 17, hiện nay không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trong khu vực.

TRẢ LỜI:

Ngày 28/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân phường An Tường kiểm tra tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Các công trình bảo vệ môi trường của Bệnh viện (Công trình xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế,...) đang hoạt động ổn định. Nước thải từ các khoa, phòng được thu gom bằng các đường ống kín về công trình xử lý nước thải để xử lý trước xả vào cống thoát nước chung. Bệnh viện thực hiện quan trắc mẫu môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và Thông tư số 31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ Y tế quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện. Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường năm 2019 của Bệnh viện cho thấy mẫu nước thải sau công trình xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bệnh viện chấp hành nghiêm nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bệnh viện phải thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải y tế phải được thu gom, xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT sau đó mới được xả thải vào hệ thống cống thoát nước chung của khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang; trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.