Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cử tri phán ánh, việc thực hiện giao hạn mức đất tại địa bàn thị trấn Sơn Dương theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh là chưa phù hợp. Đề nghị, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại hạn mức giao đất tại thị trấn Sơn Dương theo hướng: - Đối với các diện tích đất nằm dọc hai bên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường trục chính trên địa bàn thị trấn vẫn giữ ở hạn mức 120m2. - Còn lại đối với các vị trí khác nên điều chỉnh giao đất ở hạn mức tối đa là 200m2 sẽ phù hợp với thực tế hiện nay.

TRẢ LỜI:

Việc quy định hạn mức giao đất ở mới cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ năm 2005 theo Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 (thay thế Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005) với hạn mức giao đất ở giữ nguyên so với quy định trước đây. Hiện nay, hạn  mức giao đất ở tại địa phương đã đảm bảo ổn định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, là căn cứ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất điều chỉnh hạn mức giao đất ở khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.