Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được giao đất từ Công ty cổ phần Chè Sông Lô trả về địa phương quản lý, có nguồn gốc khai phá, được cắm đất nhưng lại không được công nhận hợp lệ, để người dân yên tâm ổn định đời sống và sản xuất

TRẢ LỜI:

Theo Văn bản số 8096/BTV-QLCS ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc do Nông trường chè giao, cắm, khai phá đất của Nông trường chè phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, các hộ gia đình, cá nhân không nhất trí nộp tiền sử dụng đất và đề nghị Nhà nước xem xét áp dụng không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã sử dụng đất trước ngày 10/10/1988.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớ các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.