Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước từ hồ Kỳ Lãm đến cánh đồng của hai thôn Khe Cua 1 và Khe Cua 2 để phục vụ nước tưới cho sản xuất nông lâm nghiệp của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 27/02/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa. Kết quả:

- Hiện trạng công trình: Hồ Kỳ Lãm được đầu tư xây dựng năm 1990 và đầu tư tu sửa, nâng cấp năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo thiết kế, công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 45 ha đất ruộng 2 vụ lúa thuộc xã Đội Cấn, huyện Yên Sơn và cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của khu công nghiệp dịch vụ đô thị Long Bình An với công suất thiết kế 3.024 m3/ngày đêm. Thời điểm kiểm tra, công trình đang cấp nước phục vụ tưới cho 25,242ha đất ruộng 2 vụ lúa và 7,236ha rau màu. Tuy nhiên do van điều tiết nước của công trình bị hỏng nên Ban quản lý công trình thủy lợi xã Đội Cấn phải sử dụng van sửa chữa để điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Hiện trạng diện tích đất sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp không có nguồn nước phục vụ tưới theo ý kiến đề nghị của cử tri thuộc thôn Khe Cua 1 và thôn Khe Cua 2 là 35,7ha. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

+ Cánh đồng thôn Khe Cua 1: Có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 8,0ha. Việc canh tác vụ xuân của nhân dân gặp nhiều khó khăn do không có nguồn nước tưới, mà chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa.

 + Cánh đồng thôn Khe Cua 2: Có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 27,7ha (Khu Đồng Dài= 2,2ha; Khu Đồng Đập= 5,5ha; Khu Đồng Dọc= 9,2ha; Khu Đồng Đình= 3,0ha; Khu sau nhà văn hóa Khe Cua 2= 6,3ha; Khu trước nhà văn hóa thôn Khe Cua 2 = 1,5ha). Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn thì toàn bộ số diện tích trên nhân dân chủ yếu canh tác vào vụ Mùa;  Vụ Xuân chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa để tưới.

- Biện pháp khắc phục: Để cung cấp nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp không có nguồn nước phục vụ tưới của thôn Khe Cua 1 và thôn Khe Cua 2, cần đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước từ hồ Kỳ Lãm đến cánh đồng của hai thôn trên. Qua xác minh sơ bộ hệ thống dẫn nước dự kiến xây dựng có chiều dài khoảng 2,5km (khoảng 1,8km đường ống và khoảng 0,7km kênh mương) chạy song song với đường ống dẫn nước phục vụ khu công nghiệp Long Bình An tới khu tưới của cánh đồng thôn Khe Cua 1 và Khe Cua 2.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn chỉ đạo:

+ Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi xã Đội Cấn cân đối bố trí nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 để tổ chức sửa chữa van điều tiết nước bị hư hỏng.

+ Tiếp tục rà soát diện tích bị thiếu nước tưới của cánh đồng thôn Khe Cua 1 và thôn Khe Cua 2, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hợp lý; đồng thời chỉ đạo nhân dân sử dụng các loại giống chịu hạn tốt phù hợp với điều kiện hiện tại của khu vực.

- Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42//NQ-HĐND ngày 07/12/2016 tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các ngành liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa đầu mối và kiên cố hóa hệ thống kênh mương của công trình hồ Kỳ Lãm nhằm nâng cao diện tích phục vụ tưới của công trình trên địa bàn xã Đội Cấn.