Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, thiết kế làm đường ống tiêu thoát nước công trình Hồ Trung Việt (công trình gần khu dân cư Hưng Kiều, nhưng không có đường ống thoát nước; khu Cây Đa nước chảy từ phường Hưng Thành xuống).

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình hồ Trung Việt thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” (tại văn bản số 2825/UBND-GT ngày 17/9/2018) khắc phục tồn tại theo ý kiến, kiến nghị của cử tri.