Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp

Kính thưa Các vị Đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu tham dự kỳ họp

Thưa toàn thể nhân dân!

Qua 3 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, nghiên cứu và đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn, kiến nghị về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của đại biểu đối với tình hình phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh; các kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 8,05%; GRDP bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 90,47%; công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,8%; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nêu những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được phản ánh qua ý kiến kiến nghị của cử tri; qua các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và 17 ý kiến của đại biểu thay mặt cho các cử tri phát biểu tại kỳ họp. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện hiệu quả về phát triển nông nghiệp hàng hóa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Đề án về phát triển kinh tế lâm nghiệp; Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết; Đề án phát triển thủy sản. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tạo ra vùng sản xuất lớn, triển khai các giải pháp phát triển thị trường, sản phẩm tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản. Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Hai là, Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp được chấp thuận chủ trương trong năm 2019, như: Nhà máy sản xuất, gia công thiết bị nghe; Nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu PPE; Nhà máy sản xuất kinh doanh bao bì PP Container và thiết bị ngành bao bì; Nhà máy sản xuất vải bạt nhựa PE; mở rộng, nâng công suất nhà máy Gang thép Tuyên Quang; sản xuất giày dép xuất khẩu huyện Sơn Dương... Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút thêm các dự án mới vào đầu tư tại tỉnh.

Ba là, triển khai thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020 ngay từ đầu năm, khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách bảo đảm đúng quy định. Thực hiện tốt quy định về sử dụng tài sản công. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư.

Bốn là, Tiếp tuc chỉ đạo các cơ quan liên thực hiện ngay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hồ sơ, diện tích đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật; rà soát, công bố công khai cụ thể các hồ sơ, diện tích không đủ điều kiện, đồng thời tiếp tục hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Các cấp chính quyền huyện, xã cần tăng cường quản lý, vận động người dân có trách nhiệm trong thu gom vỏ bao bì, thu gom rác thải.

Năm là,  phát triển du lịch, văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai Dự án khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình và các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại các huyện, thành phố. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch. Nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ du lịch. Khuyến khích xã hội hóa, nhằm thu hút khách du lịch; phát triển du lịch cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ; khuyến khích phát triển mầm non ngoài công lập. Thực hiện đồng bộ chương trình sữa học đường và đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo, tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan có giải pháp cụ thể để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ đạo Sở Y tế và các ngành tổ chức đào tạo trình độ chuyên môn cho người làm y tế thôn bản.

- Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 135, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc rất ít người và Chính sách hỗ trợ người có uy tín. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

Sáu là, Về việc thực hiện các chế độ, chính sách  đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trước mắt theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

- Về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức năm 2019, tổng số 128 chỉ tiêu, trong đó: Tuyển dụng 78 chỉ tiêu của 21 cơ quan, đơn vị; tiếp nhận 50 chỉ tiêu của 18 cơ quan, đơn vị (tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 và Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019). Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang tổ chức tiếp nhận công chức, tham mưu tuyển dụng công chức năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Về việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức: Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội cấp tỉnh được UBND tỉnh giao biên chế, tổng số 1.260 chỉ tiêu, trong đó: Sự nghiệp giáo dục: 1.092 chỉ tiêu (cấp học mầm non 326 chỉ tiêu, cấp học tiểu học 552 chỉ tiêu, cấp học THCS 175 chỉ tiêu, cấp học THPT 39 chỉ tiêu);  Sự nghiệp y tế: 87 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác và tổ chức hội: 81 chỉ tiêu

Bảy là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh và tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp, tồn đọng kéo dài. Trong năm 2019, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng, với 393 lượt công dân đến Trụ sở Tiếp công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân về các vụ việc khiếu kiện. Thành lập tổ công tác về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành lập các Tổ công tác tham mưu giải quyết kiến nghị, đề nghị của công dân liên quan đến các Dự án trên địa bàn.

Chỉ đạo tăng cường giáo dục pháp luật, quan tâm về giáo dục pháp luật hôn nhân và gia đình, hạn chế thấp nhất tình trạng ly hôn. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Vì thời gian  có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, chất vấn và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và thưa toàn thể cử tri!

Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2020 mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã Nghị quyết thông qua kỳ họp này.

Xin chúc các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

    Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Tin cùng chuyên mục