Mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 huyện Hàm Yên

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh, của huyện. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch mạnh nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế; các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao. Tạo bước chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa - xã hội; ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức; chủ động hội nhập và hợp tác phát triển; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Huyện Hàm Yên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số chỉ tiêu sau:

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 1.281,7 tỷ đồng. (2) Phấn đấu tổng sản lượng lương thực (lúa, ngô) đạt 53.958 tấn, (3) Tập trung trồng 2.370 ha rừng. (4) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 61%. (5) Chăm sóc 2.137 ha chè, trong đó chè cho sản phẩm 1.983 ha; chăm sóc 7.269 ha cam, trong đó diện tích cho sản phẩm 4.986 ha. (6) Trồng và chăm sóc 490 ha mía. (7) Chăn nuôi: phấn đấu đàn trâu cuối năm đạt 14.100 con, đàn bò 4.060 con, đàn lợn 74.200 con, đàn gia cầm 965.000 con; diện tích nuôi thả cá 559 ha, sản lượng 1.295 tấn. (8) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 2.300 tỷ đồng. (9) Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 85 tỷ đồng.  (10) Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học trong năm học 2020-2021: tỷ lệ huy động số cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 30,4%; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9%; trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo đạt 99,9%; trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS đạt 100%. (11) Phấn đấu 16/18 xã, thị trấn đạt và duy trì đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 10%, trên 98,0% tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vắc xin, 94,4% tỷ lệ xã, thị trấn có bác sỹ. (12) Tạo việc làm cho 3.640 người lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,37% xuống còn 12,04% vào cuối năm 2020. (13) Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 90,0%; 81,0% thôn, bản, tổ nhân dân đạt danh hiệu văn hóa, 90% tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. (14) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,1%. (15) Tỷ lệ hộ dân ở thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99%; 93% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 75% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. (16) Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo an toàn trong các ngày lễ lớn.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh.Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc, dịch tả lợn Châu Phi.... Đẩy mạnh việc phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng được giao năm 2020. Triển khai các giải pháp tiếp tục giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn huyện; gắn phát triển hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, nguồn nguyên liệu; tích cực thu hút đầu tư dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản, tiểu, thủ công nghiệp, cơ khí,..., ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giải quyết nhiều việc làm và chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển

Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn trong từng giai đoạn. Ưu tiên đầu tư các công trình mang tính cấp bách, công trình trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng mang tính đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị, quy hoạch các khu dân cư; đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng vùng khó khăn, công trình phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, tạo nguồn thu, quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân sách, hạn chế nợ đọng thuế, chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng tỷ trọng các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục triệt để tình trạng thất thu thuế, giảm tối đa tình trạng nợ đọng, chậm nộp thuế. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu qủa sử dụng ngân sách nhà nước.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khoa học công nghệ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nhất là trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục - đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; duy trì các trường chuẩn Quốc gia đã được công nhận; tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019-2020; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị các trường vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện; khắc phục những hạn chế trong công tác khám, chữa bệnh.

Thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo huyện giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; các biện pháp quản lý chặt chẽ hành lang giao thông, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông; phấn đấu giảm tai nạn giao thông vững chắc.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.

Hoàng Ngọc

Tin cùng chuyên mục