Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2020

Ngày 21 tháng 9 năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức kỳ họp chuyên đề. Dự Kỳ họp có đồng chí Ma Việt Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình đã thảo luận và thông qua Đề án đánh giá xã Lăng Can, huyện Lâm bình đạt các các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại V. Theo Đề án, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã cơ bản đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại V (đạt 90,13/100 điểm). Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 206-2020, kế hoạch đầu và xây dựng năm 2020, kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021. Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban  nhân dân huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục