1Xem xét hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND xã, thị trấn và phụ cấp cho Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cấp xã, thị trấn.
2Có thêm chức danh phó thôn (vì hiện nay chức danh Công an viên ở thôn vẫn phải làm thêm việc của thôn, không phải việc của công an viên).
3Công ty kim loại màu thanh toán tiền lương cho công nhân làm việc tại mỏ Antimon (từ tháng 3/2020 đến nay công nhân chưa được trả lương).
4Tỉnh nghiên cứu có biên chế đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã.
5Xem xét công nhận và có chế độ cho bố đẻ ông Hoàng Văn Nhì, thôn Pác Hóp đã làm bảo vệ cho Bác Hồ khi Bác qua xã.
6Tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chung để triển khai thực hiện đồng bộ việc thực hiện kế hoạch xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa.
7Xem xét các tiêu chí để rà soát đánh giá thu nhập hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Thực tế theo các tiêu chí đánh giá trong giai đoạn 2015-2020 có tiêu chí chưa phù hợp.
8Có biện pháp xử lý đối với hộ sinh con không đúng chính sách, sinh nhiều con vẫn được xét là hộ nghèo.
9Tỉnh nghiên cứu điều chỉnh một số tiêu chí bình xét gia đình văn hóa hằng năm cho phù hợp, có gia đình bất hòa, mắc tệ nạn xã hội vẫn được công nhận Gia đình văn hóa.
10Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025: Về hỗ trợ mua bò cho dân, giá bò trên thị trường thấp hơn rất nhiều so với bò dự án cấp. Vốn hỗ trợ cho các tổ đan lát khôi phục nghề truyền thống, học tiếng, hỗ trợ cho dân cần minh bạch, rõ ràng trong việc thực hiện sử dụng số tiền, cụ thể từng mục sử dụng, hướng dẫn thực hiện.
11Có biện pháp quản lý việc hỗ trợ công cụ lao động như máy móc sử dụng chung cho các hộ nghèo hiện nay không đạt hiệu quả, quản lý không tốt gây lãng phí.
12Xây dựng nhà bia điểm di tích Bác Hồ dừng chân tại thôn Pác Hóp, xã Linh Phú.
13Có giải pháp hỗ trợ kinh phí thu gom rác thải tại các khu dân cư, người dân vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, vì kinh phí đóng góp cho việc thu gom rác quá lớn.
14Kiểm tra, xử lý và có hướng dẫn cụ thể cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
15. Nâng cấp đường dây điện từ km3 đến khu vực Nà Áng, thôn Bản Mèo hiện nay điện rất yếu, không đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.