Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Sáng ngày 26/11/2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì nội dung thẩm tra.


Đại biểu dự Hội nghị thẩm tra.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ trình kỳ họp. Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị các sở, ngành bổ sung, làm rõ thêm: về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện; chính sách thu hút nguồn nhân lực đối với chuyên gia; việc hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ; rà soát lại câu từ cho phù hợp với mục tiêu, định hướng;…


Lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp thu, làm rõ một số nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Tại cuộc họp, lãnh đạo cơ quan soạn thảo giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ rà soát chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết theo ý kiến đóng góp của các đại biểu theo quy định để trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao chất lượng dự thảo nghị quyết do cơ quan chuyên môn soạn thảo; quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc xây dựng nghị quyết là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình trình kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục