Chương trình hành động của Bà Tiêu Thị Hương

Chuyên viên chính Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, chủ động nghiên cứu, học tập để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tôi sẽ thực hiện tốt quyền giám sát, đôn đốc của người đại biểu, thông tin kịp thời các kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền tới cử tri và nhân dân, quan tâm tới các vấn đề an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cử tri và nhân dân... Đồng thời, tham gia xây dựng nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp, có tính khả thi cao để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho thanh niên, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo... góp sức cùng cử tri xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành thành phố hiện đại, văn minh.