Chương trình hành động của Bà Ngụy Thu Thủy

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ, phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trước cử tri và HĐND tỉnh. Tham gia đề xuất, quyết nghị để HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết với cơ chế chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng dịch vụ công, thu hút đầu tư và phát triển du lịch; các chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là đối với bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế trong xã hội; về an toàn vệ sinh thực phẩm; hạn chế ô nhiễm môi trường; chính sách xây dựng nền giáo dục phù hợp; chăm lo đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững...

Tôi sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí trong ban lãnh đạo đơn vị quan tâm đến việc tối ưu mạng bưu chính công cộng; tham gia cùng các cấp, các ngành trong việc nhận chuyển giao một phần nhiệm vụ hành chính công nhằm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiến đến chính quyền số nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung...