Chương trình hành động của Ông Tạ Đức Tuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh về những cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh, những chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, nông thôn, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm y tế toàn dân; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, cải cách thủ tục hành chính... 

Tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2026, đó là: Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tập trung phát triển dịch vụ thương mại, phát triển mạnh du lịch. Thu hút và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, từng bước đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí đô thị loại I. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Tôi sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, thân thiện với môi trường. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, con người...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.