Chương trình hành động của Bà Phan Thị Mỹ Bình

Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Với trách nhiệm trên lĩnh vực công tác của mình, tôi sẽ luôn cố gắng phát huy khả năng và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Tôi liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi, giám sát các cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết kịp thời các đơn thư, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Cùng với các đại biểu HĐND, bàn bạc, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên vào điều kiện thực tế của địa phương; ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.