Chương trình hành động của Ông Phạm Kim Đĩnh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi sẽ thường xuyên học tập, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng của người đại biểu Hội đồng nhân dân, người Đảng viên, cán bộ Công an; gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng của ngành. Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và chủ động đấu tranh đối với các hành vi này; quyết liệt trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, gần gũi với nhân dân; tương thân, tương ái, gắn bó, đoàn kết với cán bộ và nhân dân; gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật cũng như các quy định, quy ước của địa phương nơi cư trú; không để người thân trong gia đình vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Bản thân tôi sẽ tích cực triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm thu hút đầu tư, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Trên cương vị công tác, tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nắm tình hình bảo vệ an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Gắn bó chặt chẽ với đời sống thiết thân của người dân như công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo TTATGT, bảo vệ môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện pháp luật về đất đai ...