Chương trình hành động của Ông Nguyễn Văn Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Nếu được cử tri tin tưởng, bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Với trách nhiệm là cán bộ của Đảng, tôi tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gương mẫu trong giữ gìn đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tích cực nghiên cứu học tập, bổ sung kiến thức, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sự vận hành hiệu quả của bộ máy Nhà nước, tạo chuyển biến rõ rệt về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số... bảo đảm xây dựng chính quyền tỉnh Tuyên Quang thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Thứ hai: Với trách nhiệm là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ là “đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt trên 8%. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa trên 27%. Có 68% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó có bằng, chứng chỉ 30%. Có 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2 - 2,5%/năm. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 65%. Trong đó, tập trung thực hiện 03 khâu đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 10 Đề án phát triển kinh tế - xã hôi, cụ thể như sau: (1) Đề án quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin; (4) Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; (5) Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; (6) Đề án về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; (7) Đề án về thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; (8) Đề án về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; (9) Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; (10) Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ ba: Với trách nhiệm là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nguyện tận tâm, tận lực phấn đấu làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, cụ thể là: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; tham mưu, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh; liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; thực hiện tiếp công dân và chỉ đạo nghiêm túc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành.