ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA IX TỈNH TUYÊN QUANG


Ông Hà Quang Dự

Sinh năm 1954, dân tộc Tày, quê xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Kỹ sư nông nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao

 


Ông Âu Văn Hành

Sinh năm 1954, dân tộc Cao Lan, quê xã Vân Sơn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội.


Ông Hoàng Đức Hỷ
 

Sinh năm 1936, dân tộc Kinh, quê xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

 


Bà Hà Thị Khiết (Hà Thị Khích)

Sinh năm 1950, dân tộc tày, quê xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.