Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Bổ sung chức danh phó thôn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của thôn.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018) quy định: “1. Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố. 2. Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố”. Do vậy, việc xem xét, bố trí chức danh Phó Trưởng thôn do Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận).

Như vậy, trường hợp bố trí Phó Trưởng thôn, thì Phó Trưởng thôn không phải là người hoạt động không chuyên trách và không được hưởng phụ cấp hằng tháng mà chỉ được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm, tổ dân phố đã được quy định cụ thể tại điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.