Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét, sớm hỗ trợ cho 05 công nhân lao động từ phía Nam về địa phương được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

TRẢ LỜI:

Ngày 09/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện có Báo cáo số 576/BC-UBND về kết quả rà soát, lập danh sách 260 công dân (trong đó không có công dân xã Trung Minh) địa phương đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam (đợt 1) gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí năm 2021 cho số công dân trên theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát theo Văn bản số 1193/SLĐTBXH- LĐ ngày 04/9/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về lập danh sách chi tiết công dân của địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, tổng số lao động được rà soát 771 người (trong đó có 05 công dân xã Trung Minh). Tại cuộc họp ngày 15/9/2021 giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thống nhất hỗ trợ cho công dân của tỉnh đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 và kết luận chỉ hỗ trợ đợt 1 cho 260 lao động với kinh phí 260 triệu đồng.