Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các ngành chức năng thực hiện nghiêm Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty lâm nghiệp Tân Phong trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và các xã: Đức Ninh, Hùng Đức, Thái Sơn, Thái Hòa, Thành Long, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1) để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận kiểm tra thực tế, hồ sơ và lồng ghép bản đồ, các tài liệu liên quan lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận và căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty lâm nghiệp Tân Phong trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và các xã: Đức Ninh, Hùng Đức, Thái Sơn, Thái Hòa, Thành Long huyện Hàm Yên (giai đoạn 1). Kết quả kiểm tra: Diện tích đất mà cử tri thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận có ý kiến đề nghị Nhà nước thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân tại Đội 16 (cũ) thuộc một phần phạm vi các thửa đất thu hồi trả lại địa phương theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh là đúng; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký đo đạc, trích đo địa chính thửa đất qua hệ thống online tại địa chỉ: http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html để làm cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.