Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong thời gian qua thực hiện rất chậm.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành khối lượng kê khai, đăng ký đất đai với 164.961 hồ sơ của 156.386 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 537.509 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 263.241,59 ha (đạt 94,0% diện tích cần cấp); trong đó đã cấp được 6.167 giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 89.033,54 ha (đạt 99,8% diện tích cần cấp); hộ gia đình, cá nhân cấp được 531.342 giấy chứng nhận với diện tích 174.208,05 ha (đạt 91,3% diện tích cần cấp). Diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận chủ yếu là diện tích đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trả lại địa phương (khoảng trên 25.000 ha) nhưng chưa có nguồn lực để đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định. Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, ngày 05/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ về thống nhất một số nội dung giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do công ty lâm nghiệp, công ty chè bàn giao cho địa phương quản lý. Ngoài diện tích đất do các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý nêu trên vẫn còn một số diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (còn sót) sau khi thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 233/STNMT-CCĐĐ ngày 01/3/2021, Văn bản số 207/STNMT-QLĐĐ ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 1193/UBND-KT ngày 09/4/2022 chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.