Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Đạo Viện, Xã Công Đa, Xã Trung Minh, Xã Hùng Lợi, Xã Phú Thịnh, Xã Kim Quan, Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc xét duyệt danh sách học sinh bán trú đúng thời gian để việc cấp phát gạo, hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 cho học sinh bán trú được thực hiện kịp thời vào đầu mỗi học kỳ để nhà trường chủ động trong công tác phục vụ bán trú cho học sinh.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tiếp thu ý kiến của cử tri, tham mưu đề xuất kiến nghị chính phủ xem xét, sửa đổi giảm bớt thủ tục hành chính, quy trình, thủ tục xét duyệt học sinh hưởng chính sách hỗ trợ, tổ chức giao nhận gạo đối với Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chế độ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Thông tư 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính về quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.