Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Có hướng dẫn cụ thể về mức chi và mức tham gia BHXH quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 Hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã.

TRẢ LỜI:

Về mức chi quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã:

Khoản 4, Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ."

Theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy quân sự xã được hưởng phụ cấp hằng tháng như sau: Cấp xã loại 1: Hệ số 1,05, cấp xã loại 2: Hệ số 1,02, cấp xã loại 3: 1,0.

Ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó quy định tăng mức phụ cấp hằng tháng của Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy quân sự xã như sau: Cấp xã loại 1: Hệ số 1,16, cấp xã loại 2: Hệ số 1,12, cấp xã loại 3: 1,10.

Như vậy, các Nghị quyết nêu trên đã quy định cụ thể mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy quân sự xã theo đúng Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

Về mức tham gia Bảo hiểm xã hội quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã: Về việc này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn làm việc với Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn và cử tri Lương Quyết Thắng. Tại buổi làm việc ngày 23/3/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã trao đổi, hướng dẫn và thống nhất với cử tri, như sau:

- Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã thực hiện thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện và ghi nhận quá trình đóng Bảo hiểm xã hội của ông Lương Quyết Thắng đúng theo quy định.

- Cử tri có ý kiến muốn truy thu đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2012: Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện về Bảo hiểm xã hội tự nguyện không có quy định về việc truy thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có cơ sở để thực hiện truy thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2012 đối với cử tri.