Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét, cho nhân dân xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất đối với diện tích đất Lúa kém hiệu quả, sang trồng cây ăn quả, phục vụ cho phát triển thương hiệu cây Nhãn của xã

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai đã quy định, như sau:

a) Về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi. Việc chuyển đổi sang trồng cây lâu năm đó không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã.

b) Về nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm:

- Chuyển đổi phải theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung và đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

- Việc chuyển đổi phải đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

- Việc chuyển đổi phải đảm bảo công khai, minh bạch.

c) Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp huyện trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của cấp tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn huyện.

+ Định kỳ trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hằng năm, tổng hợp kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2017, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cấp xã trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi cấp huyện theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2017; tổ chức lấy ý kiến của hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong việc xác định vùng chuyển đổi; thông báo công khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã vào Quý IV của năm trước trong thời hạn 60 ngày.

+ Tiếp nhận, xử lý Đơn đăng ký chuyển đổi; lập Sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

+ Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

+ Định kỳ trước ngày 30/5 và ngày 30/11 hằng năm, tổng hợp kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2017, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thái Bình triển khai thực hiện các bước theo quy định về chuyển cơ cấu cây trồng trên đất đối với diện tích đất lúa; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất đối với diện tích đất lúa kém hiệu quả, sang trồng cây ăn quả, phục vụ cho phát triển thương hiệu cây Nhãn của xã, phù hợp với tình hình của địa phương.