Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Môn, Xã Thái Bình, Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và đối với diện tích do công ty Lâm nghiệp trả về địa phương, trong thời gian qua thực hiện rất chậm.

TRẢ LỜI:

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với diện  tích đất có nguồn  gốc từ các nông lâm trường trả lại địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc địa chính và lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với kinh phí 32.870 triệu đồng. Sở Tàinguyên và Môi trường có Văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ ngày 05/3/2020 hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc do nông lâm trường trả lại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 325/UBND-TNMT ngày 05/02/2021 đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí nêu trên cho tỉnh để thực hiện dự án, sau khi được Trung ương hỗ trợ kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai ngay việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận cho nhân  dân theo  quy định. Trường hợp thật sự cần thiết người dân tự bố trí kinh phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc trích đo thửa đất để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.