Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ làm công tác y tế thôn bản.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, chưa có văn bản của Trung ương quy định về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế đối cho đội ngũ làm công tác y tế thôn, bản đồng thời ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa có cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng này.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của cử tri và nghiên cứu đề xuất khi có quy định của cấp có thẩm quyền.