Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị khai thác cát sỏi trên Sông Lô thuộc địa bàn xã vào quá gần bờ làm sạt lở đất canh tác của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Về việc này, ngày 04/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo khoáng sản tỉnh) tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh, có sự tham gia của các sở (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng), Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các nội dung cơ bản Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và yêu cầu các doanh nghiệp tự kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ khai thác cát, sỏi và khắc phục, hoàn thiện những nội dung nêu tại Văn bản số 664/STNMT-KS ngày 08/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP; đồng thời thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn quản lý.

Đối với địa bàn huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã thành lập Tổ kiểm tra (gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng, Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã Thái Bình) kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông của các doanh nghiệp trên địa bàn; thời gian kiểm tra từ ngày 16/6/2020 đến ngày 20/6/2020; trong đó, có 03 Công ty đang khai thác cát, sỏi trên địa bàn xã Thái Bình: Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thanh Giang, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Lục Phát, Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang. Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp đang thực hiện khai thác mỏ theo nội dung giấy phép được cấp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.