Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đề nghị xem xét chuyển diện tích 70 ha rừng nhân dân thôn Mỹ Lộc đang canh tác nhưng nằm trên diện tích đất Lâm trường quản lý cho nhân dân để thuận lợi cho việc khai thác.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn đã lập phương án sử dụng đất và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 23/9/2017, trong đó diện tích đất giữ lại tiếp tục sử dụng theo phương án được duyệt là 2.404,54 ha, diện tích đất tiếp tục trả lại địa phương là 1.307,58 ha.

Quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo phương án sử dụng đất được duyệt có một số diện tích đất Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả nhưng nằm trong phương án giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã (trong đó có xã Đạo Viện) lập hồ sơ, thủ tục rà soát, điều chỉnh phương án quản lý, sử dụng đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4037/UBND-TNMT ngày 18/12/2020.