Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Về đất đai, tài nguyên môi trường: Đề nghị tỉnh xem xét thu hồi thêm một phần diện tích đất lâm nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn, để giao lại cho Ủy ban nhân dân xã lập quy hoạch và giao lại đất cho các hộ dân có đất sản xuất

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp Yên Sơn (nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn) đã lập hồ sơ đất đai, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 24/01/2013, trong đó diện tích lâm trường trả lại và Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi giao Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh quản lý là 444,9 ha.

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn tiếp tục rà soát, lập phương án sử dụng đất và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 23/9/2017, trong đó diện tích đất tiếp tục trả lại địa phương tại xã Phú Thịnh là 225,2 ha. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đôn đốc, hướng dẫn các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn khẩn trương lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, bàn giao diện tích 225,2ha đất cho địa phương quản lý theo phương án sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 23/9/2017.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán đo đạc địa chính và lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trong đó có xã Phú Thịnh). Đến nay hồ sơ đã được các ngành chức năng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; trong đó thời hạn thực hiện dự án kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án đến hết ngày 31/12/2022. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng diện tích các công ty nông, lâm nghiệp đã trả lại địa phương theo quy định của pháp luật.