Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đề nghị tỉnh sớm có quyết định công nhận 02 điểm di tích (Đài Phát thanh quân đội và Trường Thiếu sinh quân) trong thời kỳ kháng chiến trên địa bàn xã, để nhà trường và địa phương tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

TRẢ LỜI:

Căn cứ các tư liệu lịch sử và Danh mục di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, hiện nay xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn có 09 di tích lịch sử văn hóa (có 07 di tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh), trong đó không có di tích Trường Thiếu sinh quân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học di tích Đài Phát thanh quân đội trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh theo quy định trong năm 2021.