Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, để các trường thực hiện tốt công tác dạy và học có hiệu quả hơn

TRẢ LỜI:

Thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan trang cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho Trường Mầm non Phú Thịnh cụ thể như sau: Năm 2017 cấp 69 trang thiết bị với kinh phí 91,7 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, Trường Mầm non Phú Thịnh còn thiếu về cơ sở vật chất và một số trang thiết bị: Khu vệ sinh của học sinh tại điểm thôn Làng Bụt và thôn Nghẹt; Nhà bếp ăn tại điểm thôn Làng Bụt và thôn Nghẹt; thiết bị đồ dùng mẫu giáo: 05 bộ; 70 bàn và 75 ghế.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của các trường học trên địa bàn; xem xét cân đối bố trí kinh phí để đầu tư cho các trường trong đó có Trường Mầm non Phú Thịnh theo quy định.