Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Có cơ chế cho các nhà trường được ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy, vì hiện nay các trường thiếu nhiều giáo viên đứng lớp

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2488/UBND-NC ngày 10/8/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, trong đó chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện:

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hằng năm rà soát số người làm việc được giao, số còn thiếu của từng vị trí việc làm để xác định nhu cầu số lượng hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; xây dựng phương án hợp đồng lao động cho phù hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để ký hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định (nếu có); đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động.

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế để kịp thời thay cho số giáo viên và viên chức y tế nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày). Hằng năm đăng ký nhu cầu tuyển dụng với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức tuyển dụng thay thế cho số giáo viên và viên chức y tế còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế.