Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn; Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động; tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động:

Tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của   Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: “Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố”. Tuy nhiên, ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định ở thôn, tổ dân phố chỉ có 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách của Nhà nước là: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Ngoài 03 chức danh trên, những chức danh khác không phải là người hoạt động không chuyên trách, không được hưởng phụ cấp hằng tháng, khi tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được hưởng bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí của nguồn kinh phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có). Do đó, hiện nay chưa có căn cứ để bố trí thêm chức danh Phó thôn theo đề nghị của cử tri.

* Về đề nghị tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động:

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Do đó, đối với kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đánh giá việc hỗ trợ kinh phí đối với các thôn, tổ dân phố và chi trả bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố từ khi Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND được triển khai thực hiện; trên cơ sở quy định theo phân cấp Trung ương, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại thôn, tổ dân phố và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đối với hoạt động Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp, đúng quy định.