Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét, giải quyết chế độ theo Quyết định 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tài định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang về cấp bổ sung thêm 100m2 đất ở cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay, mới được cấp 300m2/hộ.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đang triển khai lập phương án hỗ trợ bổ sung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2258/UBND-XD ngày 24/7/2017. Khi được Chính phủ bố trí nguồn vốn sẽ khẩn trương thực hiện hỗ trợ theo quy định.