Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra, xem xét việc chi trả phụ cấp và việc ra quyết định chấm dứt công tác đối với ông Trần Văn Khối, Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh xã Nhữ Hán, ông nghỉ từ tháng 11/2019 nhưng UBND huyện ra quyết định và thôi chi trả từ 01/9/2019 đến nay lại thu hồi lại quyết định.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, ngày 18/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã ban hành Quyết định số 6937/QĐ-UBND về việc cho thôi hưởng phụ cấp đối với ông Trần Văn Khối, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhữ Hán, tuy nhiên có sai sót trong quá trình soạn thảo đã nhầm thời gian chi trả từ tháng 11/2019 sang tháng 9/2019. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã thu hồi Quyết định 6937/QĐ-UBND, giao cơ quan Tổ chức - Nội vụ điều chỉnh Quyết định cho phù hợp.